A+ A A-

ZAKLJUČCI MINISTARA EU O BOSNI I HERCEGOVINI

Vijeće ministara vanjskih poslova Evropske unije na zasjedanju u Luxemborgu 14. aprila, razmotrilo situaciju u Bosni i Hercegovinu i usvojilo zaključke kojima se, konačno, prvenstvo daje ekonomsko-socijalnim pitanjima i restrukturiranju neefikasne države. Odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci spominje se tek na kraju posljednjeg zaključka, što je također poruka za one koji znaju čitati.

Zaključci:

„1. Vijeće naglašava svoju nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene države. Također naglašava svoju nepodijeljenu posvećenost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. U tom pogledu, osuđuje kao neprihvatljivu retoriku i ideje secesionizma i podjele.

2. U skladu sa svojim zaključcima iz decembra 2013. godine, Vijeće podsjeća na ozbiljnu zabrinutost da proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine stoji u mjestu usljed odsustva političke volje  političara BiH i kontinuirane retorike koja zagovara podjele. Dok druge zemlje u regionu napreduju, Bosna i Hercegovina nazaduje.

3. Vijeće je čulo javne proteste i pozive građana BiH na unapređenje socijalne i ekonomske situacije u zemlji. Svim građanima BiH, uključujući mlađu generaciju, treba da se otvore nove mogućnosti. Vijeće snažno apeluje na institucije BiH i izabrane lidere da dopru do građana, angažuju se sa civilnim društvom i obezbijede odgovorne i hitne odgovore na njihova legitimna strahovanja. Vijeće naglašava da je to kolektivna odgovornost svih političkih lidera BiH. Uoči opštih izbora u oktobru 2014. godine, potrebno je učiniti više, a ne manje.

4. Vijeće pozdravlja posjetu visoke predstavnice Ashton Bosni i Hercegovini 12. marta 2014. godine i komesara Filea 17. februara 2014. godine i podržava kontinuirano angažovanje EU u BiH na visokom nivou. U skladu sa svojim ranijim zaključcima, Vijeće  potvrđuje da ključni uslovi i kriterijumi za napredak BiH ka EU nisu u potpunosti ispunjeni. Vijeće podržava širenje programa pitanja EU i angažovanje u zemlji. U kratkoročnom periodu, Vijeće apeluje na institucije i rukovodstvo BiH da se prioritetno usmjere na sljedeće: da aktivno dopru do civilnog društva i mladih i uzmu u obzir potrebe građana; da težište stave na društveno-ekonomska pitanja, a posebno na rješavanje visoke stope nezaposlenosti, unapređenje koordinacije ekonomskih i fiskalnih politika i stvore bolji ambijent za privređivanje; i da prevedu legitimna strahovanja građana BiH u zakonodavne inicijative koje će se u potpunosti realizovati, uključujući pooštravanje mjera iz domena vladavine prava, borbe protiv korupcije i finansijske održivosti, kao i zaštite ljudskih prava.

5. Vijeće naglašava spremnost EU da odmah podrži ove hitne napore i pozdravlja inicijative Komisije usmjerene ka unapređenju ekonomskog upravljanja i jačanje konkurentnosti, kao i stimulisanje ekonomskog rasta. Kao hitnu mjeru, podržava pokretanje „Sporazuma za rast“, sa ciljem da se institucijama BiH pomogne da utvrde konkretne društveno-ekonomske strukturne reforme sa ciljem oživljavanja ekonomije i otvaranja novih radnih mjesta u kratkoročnom i srednjoročnom periodu. Pozdravlja i podržava centralnu ulogu specijalnog predstavnika / šefa Delegacije EU u BiH u ovim nastojanjima, koja treba voditi u tijesnoj saradnji sa našim ključnim međunarodnim partnerima, naročito finansijskim institucijama, radi obezbjeđivanja komplementarnosti, efikasne raspodjele resursa i sinergije. Vijeće  takođe podržava širenje strukturalnog dijaloga o pravosuđu na druga pitanja iz domena vladavine prava, a naročito pitanja borbe protiv korupcije. Isto tako, naglašava potrebu da se ubrza realizacija ranije dogovorenih projekata koje EU finansira iz sredstava IPA 2007-2013. i pozdravlja uspostavljanje zajedničke radne grupe između EU i BiH u tom cilju. Uspostavljanje efikasnog mehanizma koordinacije za pitanja EU je od suštinskog značaja za sredstva IPA i primjenu Privremenog sporazuma. Savjet sa žaljenjem konstatuje da je nesposobnost vlasti BiH da ispune uslove EU već dovela do gubitka sredstava IPA. Savjet izražava zabrinutost zbog neodržavanja sastanaka posljednjih pet pododbora u okviru ovog sporazuma zbog internih neslaganja u BiH i apeluje na Vijeće ministara BiH da se uslaglasi o daljem putu. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da se konstruktivno angažuje na prilagođavanju Privremenog sporazuma / Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na osnovu tradicionalne trgovine.  Vijeće očekuje da se vlasti BiH konstruktivno angažuju na ovim inicijativama.

6. Pored ovih pitanja koja zahtijevaju trenutnu pažnju, Vijeće poziva rukovodstvo BiH da se u najkraćem roku nakon oktobarskih izbora angažuje na širem skupu pitanja sa ciljem rješavanja izazova sa kojima se zemlja i dalje susreće na njenom putu ka EU. Od suštinske važnosti je da lideri BiH pokrenu reforme sa ciljem unapređenja efikasnosti i funkcionalnosti institucija BiH na svim nivoima. Potrebno je riješiti i pitanje odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Vijeće potvrđuje svoju odlučnost da se aktivno i intenzivno angažuje na podršci ovog procesa, u tijesnoj koordinaciji i saradnji sa svojim glavnim međunarodnim partnerima“.

Bosanski English French German Russian